อ่านกันสักนิด จะไม่ผิดกติกา ลดเวลาแก้ไข
:

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอบ้านพัก ทอ.

  • จะต้องส่งคำขอบ้านพักเมื่อไร ขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร
  • คุณสมบัติของผู้ขอบ้านพักอาศัย
  • ประเภทและเขตบ้านพักของ ทอ.

  • บ้านพักอาศัย ทอ. มีกี่แบบ พ., ร., ฟส., ฟป., ป. และใครสามารถขอพักในบ้านแบบใดได้บ้าง
  • เขตที่ตั้งของบ้านพัก เขต 1, เขต 2, เขต 3, สีกัน ดอนเมือง ฯ
  • คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.

  • คำสั่งแต่งตั้ง คณก.บ้านพัก ทอ.
  • หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้ดูแล/บริหารจัดการบ้านพักอาศัย ทอ.